سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه شکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعتو اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای بررسی اثر شوری آب ناشی از آب دریاچه روی خللر یک ازمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت تیمارهای آزمایش بصورت ۲ سطح مرحله ی رشد ی قبل جوانه زنی و بعد جوانه زنی و ۵ سطح شوری اب دریاچه که شامل غلظت های صفر، ۲و۴و۶و۸ دسی زیمنس برمتر مرتب شدند نتایج نشان داد که مراحل رشد روی طول ریشه چه طول ساقه چه و اثر غلظت دریاچه روی طول ریشه چه و طول ساقه چه معنی دار شد اثر متقابل مراحل رشدی و غلظت دریاچه روی وزن تر ریشه چه وزن تر ساقه چه و وزن خشک ساقه چه معنی دار شد مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین طول ریشه چه ۲٫۹۶ سانتی متر طول ساقه چه ۲٫۰۸ سانتی متر نسبت وزن تر ریشه چه به ساقه چه ۱٫۵۱۳ وزن خشک ریشه چه ۰٫۱۲ و نست وزن خشک ریشه چه به ساقه چه ۱٫۷۷۱ مربوط به مرحله بعد جوانه زنی خللر بود.