سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید دهقان زاده – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تیران- اصفهان
غلامرضا افشار منش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج
شیما سنجری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر آبیاری شور بر شاخص های جوانه زنی لاین های گندم، تحقیقی در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج در سال ۱۳۸۷ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاَ تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور شوری درشش سطح شامل: صفر(a1)، سه(a2)، شش(a3)، نه(a4)، دوازده(a5) و پانزده(a6، دسی زیمنس بر متر و فاکتور دوم شامل دو رقم و چهار لاین گندم شامل رقم چمران (b1) و رقم داراب و ۲(b2) و لاین ها شامل لاین ER-Salt 83-5(b3)، لاین ER-Salt 83-6(b4)، لاین ER-Salt 83-12(b5) و لاین ER-Salt 81-6 (b6) بودند. نتایج نشان داد با افزایش شوری از صفر به ۱۵۰ دسی زیمنس بر متر شاخص های جوانه زنی کاهش معنی داری داشت. لاین ها اختلاف معنی داری در شاخص های جوانه زنی داشتند، به طوری که لاین ER-Salt 83-12 دارای بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و کمترین EC و لاین ER-Salt 83-6 دارای کمترین درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و بیشترین مقدار EC بودند. با توجه به شاخص تنش جوانه زنی، لاین های ER-Salt 83-12 و ER-Salt 83-6 بترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را به شوری نشان دادند.