سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صالح حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – هیئت علمی موسسه تحقیقات آب و خاک
سیروس مسیحا – استاد بازنشسته دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر کیفیت و عملکرد دو رقم نخود ( پیروز و بی رنج) آزمایشی به صورت کرتهای یک بار خرد شده با سه تکرار در دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آبیاری عبارت بودند از : I1 تیمار شاهد یا بدون آبیای I2 یکباری در زمان گلدهی ، I3 یکبار آبیاری در زمان گلدهی و یکبار در زمان پر شدن دانه و I4 آبیاری کامل در طول دوره رشد گیاه که به صورت شیاری اعمال گردیدند. سطوح نیتروژن مصرفی شامل صفر ، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم د رهکتار بود که از منبع کود اوره تهیه و مصرف گردید. نتایج نشان دادند که در هر دو رقم عملکرد دانه در تیمار آبیاری کامل به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود . در رقم پیروز بین تیمارهای آبیاری محدود و عدم ابیاری از لحاظ عملکرد تفاوت معنی داری وجودنداشت . ولی در رقم بی ونج بین دو تیمار شاهد و I3 تفاوت معنی داری از لحاظ عملکرد وجود داشت . د رهر دو رقم بیشترین عملکرد دانه از تیمار N75 بدست آمد که با تیمار N150 تفاوت معنی داری نداشت . کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار شاهد یا عدم مصرف نیتروژن بود.