سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا میرشاهی – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
سمانه رجب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیرات مختلف آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزا عملکرد چهار رقم نخود ( جم، کرج ، کورش و ILC382) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد، تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح آبیاری قبل از کاشت، آبیاری قبل از کاشت و در زمان گلدهی و بدون آبیاری ( دیم) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام نخود به عنوان فاکتورهای فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند نتایج نشان داد در بین تیمارهای آبیاری تکمیلی عملکرد دانه در تیمار آبیاری از کاشت و در مرحله گلدهی به طور معنی داری بیشتری از دیگر رژیمهای آبی بود عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک، وزن هزار دانه با آبیاری در مرحله قبل از کاشت و در زمان گلدهی نسبت به سایر تیمارهای افزایش داشت. همچنین شاخص های رشد در رقم جم نسبت به ارقام کرج و کورش و ILC382 بالاتر بود. این مطالعه مشخص کرد که در بین مراحل فنولوژیکی گیاه نخود مرحله قبل از کاشت و زمان گلدهی مناسب ترین مرحله اعمال آبیاری تکمیلی می باشد.