سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصیبه رحیمی طراقی –
علی اصغر خوشنودیزدی –

چکیده:

بهمنظور بررسی تاثیر پساب بررشد درختچه های فضای سبز ازمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد فاکتور اول آزمایش نوع گیاه و شامل درختچه های شمشاد نعنایی پرتغالی و برگ نو و فاکتور دوم میزان اختلاط آب و پساب و شامل: آبیاری با ۱۰۰ درصد اب شهری ۲۵ درصد پساب و ۷۵درصد آب شهری ۵۰ درصد پساب و ۵۰ درصد آب شهری ۷۵ درصد پساب و ۲۵ درصد آب شهری و آبیاری با ۱۰۰ درصد پساب. نتایج نشان داد استفاده از پساب روی ارتفاع میزان کلرفیل تعداد شاخه های فرعی و تعداد برگ تاثیر معنی داری داشت ولی روی قطر ساقه تاثیر معنی داری نداشت حداکثر شاخه های فرعی و ارتفاع با کاربرد ۷۵ درصد پساب و حداکثر کلروفیل با ۱۰۰ درصد پساب وحداکثر تعداد برگ و قطر با ۱۰۰ درصد آب بدست آمد. بیشترین تعداد برگ قطر و کلروفیل مربوط به شمشاد پرتقالی بیشترین ارتفاع دربرگ نو بشیترین تعداد شاخه های فرعی در شمشاد نعنایی دیده شد اثر درصد پساب و نوع درختچه نشان داد که بیشترین ارتفاع در برگ نو و آبیاری با ۷۵ درصد پساب بود.