سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
احمد کریمی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در اغلب مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا از جمله اراضی وسیعی از ایران ( بیش از ۸۰ درصد ) مسئله بحران آب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات در مسیر ایجاد کشاورزی پایدار، مطرح است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پساب صنعتی شهرکرد بر تجمع آهن در خاک به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش گلدانی انجام گردید. فاکتورهای آزمایش عبارتند از: نسبت اختلاط پساب با آب چاه در ۵ سطح شامل صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ به ترتیب تیمارهای (W5,W4, W3, W2 ,W1)، تیمار کودی در دو سطح بدون کود (F0) و با کود (F1) و تیمار نوع خاک شامل بافت لوم رسی (S1) و لوم رس شنی (S2). نتایج نشان داد تیمار پساب تأثیر معنی‌داری بر تجمع سرب در خاک دارد، به‌طوریکه بیشترین تجمع در تیمار W5 با مقدار (۰۹۶/۱) و کمترین مقدار آن در W1 (892/0) مشاهده شد..