سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه تقی خو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
احمد کریمی – استادیار، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه استفاده از پساب‌ها در آبیاری در بسیاری از کشورها متداول و رو به افزایش است. مصرف پساب محدودیت‌های وجود منابع طبیعی آب را کاهش می‌دهد. این پژوهش به‌منظور بررسی تاثیر پساب شهری شهرکرد بر تجمع آهن در خاک به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش گلدانی انجام گردید. فاکتورهای آزمایش عبارتند از: نسبت اختلاط پساب با آب چاه در ۵ سطح شامل صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ به ترتیب تیمارهای (W5, W4, W3, W2 ,W1)، تیمار کودی در دو سطح بدون کود (F0) و با کود (F1) و تیمار نوع خاک شامل بافت لوم رسی (S1) و لوم رس شنی (S2). نتایج نشان داد تیمار پساب تأثیر معنی‌داری بر تجمع آهن در خاک نشان نداد اما بیشترین تجمع آهن در تیمار W3 با مقدار (۷۸/۲) و کمترین مقدار آن در W5 (55/2) مشاهده شد. بیشترین مقدار آهن تجمع یافته در خاک کمتر از حد مجاز بود