سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام مهرابی گوهری – دستیار علمی ،مهندسی علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور
مسعود موسی نژاد – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
شیما حمزه – دانشجومهندسی آبو خاک پیام نور

چکیده:

افزایش تقاضا برای محصولات زراعی و مشکلات افزایش منابع آب سنتی باعث بکارگیری فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری درکشورهای مختلف گردیده است.از آنجا که بهره برداری از فاضلاب برای آبیاری در صورتیکه مدیریت صحیح اعمال نگردد باعثبروز مشکلات در خاک و همچنان مشکلات بهداشتی خواهد شد.هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و بررسی اثر آبیاری با فاضلاب شهری تصفیه شده بر روی برخی از پارامترهای شیمیایی خاک است.این مطالعه در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با ۷ تکرار و ۴ تیمار)دور آبیاری( روی خاک تحدت کشدت پسدته آبیداری شده بافاضلاب طی سه سال در شهرستان رفسنجان انجام گرفت.نمونه های خاک در سه نوبت و از دو عمدق ۴۴ و ۰۴ سدانتیمتری برداشتهشد با یکدیگرمخلوط و به آزمایشگاه ارسال شدند نتایج نشان داد که استفاده از فاضلاب شهری)طی ۷ سال( باعث افزایش میزان فسفر,پتاسیم,شوری وSARخاک تحت کشت پسته شده است در صورتی که میزانPHکربن آلی و ازت کل خاک طدی ایدن مدت تغییرات کمی داشته اند که می توان گفت آبیاری با فاضلاب تاثیر چندانی روی سه پارامتر ذکر شده و در کوتاه مدت نداشته است.