سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام مهرابی گوهری – هیات علمی دانشگاه پیام نور،
مسعود موسی نژاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
فاطمه شیبانی – دانشجوی مهندسی آب وخاک دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از آب فاضلاب وکودهای شیمیایی و دستیابی به اثرات متفابل آب و کود، در یکی ازباغات رقم احمد آقایی در شهرستان رفسنجان در قالب کرت های کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۴ تیمار به اجرا درآمد T1مصرف کود مطابق عرف باغدارT2مصرف بهینه کود بر اساس آزمون خاک T373 کمتر از مصرف بهینه وT473%بیشتر از مصرف بهینه(، تیمارهای کودی فوق در یک قطعه دیگر با آب موتور پمپ نیز اعمال شدند تا با آبیاری توسط آب فاضلاب مقایسه گردد با توجه به تعداد تیمار و تکرار طرح در هر قطعه ۵۹ ردیف درخت انتخاب و در هر ردیف ۵۹ اصله درخت که از نظر اندازه تا حد امکان یکنواخت بودند به عنوان درختان اصلی تیمار علامت گذاری گردید در هر قطعه نمونه خاک به صورت مرکب از اعماق ۷۳-۰ ,۶۰–۳۰,۹۰-۶۰سانتیمتر تهیه و توصیه کودی از نظر نوع و میزان بر اساس نتایج تجزیه انجام شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که عملکرد در آبیاری فاضلاب و آب موتور پمپ هیچ تفاوت معنی داری نداشته است و می توان در باغاتی که مشکل کمبود آب دارند بوسیله آب فاضلاب شهری آبیاری شوند و هر ساله در مصرف آب صرفه جویی کرد