سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید بشلیده – عضوهیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسبترین روش آبیاری درختان پرتقال درمنطقه دزفول،سه روش آبیاری بارانی (بصورت بالادرختی وزیردرختی) آبیاری قطره ای وآبیاری جوی وپشته ای درمرکز تحقیقات صفی آباد دزفول انجام گردید تا اثرهریک برشاخص های کمی شامل تعداد میوه درهردرخت اندازه میوه ها ووزن میوه درهرهکتار وشاخص های کیفی شامل درجه بریکس، اسیدسیتریک، درصدعصاره، درصدتفاله ودرصد پوست میوه مورد بررسی قرارگیرد. ضمناَ اثرآبیاری بارانی بالا درختی درکاهش درجه حرارت هوا وافزایش رطوبت نسبی محیط درختان مورد ارزیابی قرارگرفت. بیشترین عملکرد میوه از لحاظ اندازه میوه و عملکرد کل درهکتار به آبیاری بارانی بالا درختی تعلق گرفت درصورتیکه اختلاف معنی داری بین سایر روشهای آبیاری وجودنداشت. شاخص های کیفی نیز ازبرتری آبیاری بارانی بالا درختی حکایت داشت. آبیاری بارانی بالا درختی باکاهش درجه حرارت محیط به اندازه ۵ الی ۹ درجه سانتیگراد وافزایش رطوبت نسبی ۲ الی ۲۰ درصد، اثرزیادی درتعدیل شرایط آب وهوایی ودرنتیجه بهبود شاخص های کمی وکیفی میوه داشت.