سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرستو پارسامهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی ، دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز ۲
اکرم عباسپور – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز ۲

چکیده:

در تحقیق حاضر، تاثیر آبپایه در حوضچه آرامش مستطیلی با شیب افقی و معکوس روی طول پرش هیدرولیکی مورد بررسیقرار گرفته است. در مجموع ۸۴ آزمایش با سه ارتفاع آبپایه (s دو شیب معکوس ۱ و ۱/۵% برای بستر در محدوده اعداد فرود ۴/۶ تا ۷/۴ انجام شد. نتایج نشان داد نصب آبپایه طول پرش هیدرولیکی را در بستر با شیب افقی ب هطور متوسط ۶/۳ درصد و در بستر با شیب معکوس ۱/۵ درصد ۴۶/۶ درصد کاهش میدهد. در مجموع ب هکارگیری آبپایه در حوضچه آرامش باعث تثبیت پرش روی شیب معکوس و بهبود خصوصیات پرش هیدرولیکی میشود.