سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی غفاری – کارشناس ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

چکیده:

افزایش و رشد جمعیت دنیا و نیاز بیشتر انسانها به تولیدات کشاورزی از مسائل مهمی است که امروزه بشر با آن روبرو است. این وضعیت موجب می گردد که تولید دائما افزایش یابد تا از هماهنگیهای اجتماعی و کمبود غذایی انسان در بسیاری ازنقاط جهان جلوگیریشود. محدودیت نهاده های استراتژیک کشاورزی از قبیل آب مانع افزایش سطح زیر کشت و تولید می شود،چرا که در مناطق مختلف کشور وجهان کمبود آب کشاورزی این امکان را به تولید کنندگان نمی دهد که به دلخواه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را افزایش دهند، لذا منطقی به نظر می رسد بتوان با استفاده مجدد از اینگونه نهاده ها افزایشسطح زیر کشت و در نهایت موجب افزایش تولید گردد . مطالعات نشان می دهد که کاربرد روی اثرات مثبتی در افزایش تحمل گیاه به شوری دارد. به منظور بررسی این موضوع به صورت موردی بر روی گوجه فرنگیاین تحقیق انجام گرفته است که نشان داد کاربرد روی در استفاده از آب شور تاثیر معنی داری دارد و تحمل گیاه به شوری را افزایش می دهد.