سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی جمالی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمدامین زارع –
فهیمه شکرانی –
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای بررسی اثر آللوپاتی تلخه روی رشد تاج خروس آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه ی بلوک های کامل تصادفی دردانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در ۵ تکرار اجرا شد دراین آزمایش تاثیر مقدار پودر بخشهای مختلف تلخه ۱و۲و۳و۴ گرم که شامل شاخ و برگ، گل و ریشه روی جوانه زنی و رشد گیاه چه تاج خروس مورد بررسی قرارگرفت. تجزیه داده ها نشان داد که اثر نوع پودر روی درصد سبز شدن و وزن تر گیاه چه و مقدار پودر روی درصد سبز شدن وزن تر گیاه چه و وزن خشک گیاه چه معنی دار شد اثر ترکیبی بین نوع و مقدار پودر حاصل روی طول ساقه چه طول ریشه چه نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و طول گیاه چه معنی دار شد مقایسه میانگین ترکیبات تیماری نوع و مقدار پودر حاصل از بخشهای مختلف گیاه تلخ ه روی رشد تاج خروس نشانداد که بیشترین طول ساقه چه ۳٫۵۱ سانتی متر بیشترین طول ریشه چه ۱٫۷۵ سانتی متر و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه ۰٫۴۹ و بیشترین طول گیاه چه ۵٫۲۶ متر مربوط به تیمار شاهد بدون اعمال تلخه آسیاب شده بود.