سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد مهاجری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مریم شیرژیان – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
امین اله قسام – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تاثیر تلفیق کولتیواتورو مقادیر کاهش یافتهء علف کش ها در کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع ذرت رقم ۷۰۴ ، آزمایشی درتابستان ۱۳۸۹ در شهرستان فسا اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .در این تحقیق دو فاکتور کولتیوا تور در ۲ سطح ( عدم کولتیواتور و انجام کولتیواتور)و علف کش وشاهد در ۸ سطح (نیکوسولفورون ۴۰ و ۸۰ گرم ماده موثره د ر هکتار،فورام سولفورون ۲۲/۵ ۴۵ گرم ماده موثره در هکتار و اولتیما ۷۸/۵۱۷۵ گرم در هکتار و شاهد عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز در تمام فصل رشد مورد استفاده قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که تفاوت تیمارهای علف کشی و تیمار کولتیواتور معنی دار است.تیمارکولتیواتور تاثیر معنی داری بر کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز در کرتها آزمایش در ۳۰،۱۵ و ۴۵ روزپس از اعمال کولتیواتور داشت. بهترین تیمار علف کشی در کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز تیمار اولتیما ۱۷۸ گرم ماده موثره در هکتار بود.