سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا نگاهی – منطقه بنه باشت بهبهان
مجتبی علوی فاضل –
محمدرضا رفیع –

چکیده:

حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه فراگیر ازاهداف مهم کشاورزی پایدار است مطالعات انجام گرفته درمورد بکارگیری میکروارگانیسم های حل کننده کانیهای فسفات نشان دهنده کارایی بالای برخی ازمیکروارگانیسم های حل کننده درافزایش جذب فسفراست این تحقیق با هدف ارزیابی اثرات کودبیولوژیک حاوی باکتریهای حل کننده بارور۲ برمیزان جذب فسفر و عملکرد گیاه گندم رقم D7915 درمنطقه بنه باشت بهبهان درسال زراعی ۸۹ انجام گرفت مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که اثر این کود برتعداد سنبلچه درسنبله عملکرد کاه و کلش عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بوده که نشان از قدرت بالای این باکتریها درحل کردن کانی فسفات بود و بهترین نتایج و عملکرد از مصرف ۵۰ کیلوگرم کود شیمایی با ۵۰ و ۱۰۰ گرم کود بیولوژیک فسفاته بارور۲ بدست آمد که این کود بیولوژیک فسفاته بارور ۲ می تواند جایگزین خوبی به جای کودهای شیمیای شود و با ازاد کردن فسفرنامحلول خاک به فرم محلول و قابل دسترس گیاه از آلودگی زیست محیطی جلوگیری کند.