سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ضحی کچرانلویی – دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
حمید حاتمی –
محمدرضا توکلو –
علی مرجانی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک با پایه نیتروژن وکود آلی برخصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم ذرت شیرین آزمایشی بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۸۹ درمزرعه ازمایشی دانشگاه ازاد بجنورد اجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل رقم به عنوان فاکتور اصلی دردو سطح شامل رقمهای دانه طلائیایرانی و مریت و کود دهی به عنوان فاکتورفرعی در۵ سطح شامل شاهد و ازت پایه +بدون سرک اوره و ازت پایه +سرک اوره و ازت پایه +محلول پاشی نیتروکسین و ازت پایه +محلول پاشی هیومکس بود نتایج آزمایش نشان داد که تیمارازت پایه با سرک اوره باعث افزایش وزن برگ خشک شد و کاربرد کود نیتروکسین باعث افزیاش وزن ساقه خشک عملکرد بلال سبز و عملکرد بیولوژیک شد همچنین کاربرد اسید هیومیک باعث افزایش شاخص برداشت گردید دربین دو رقم مریت بهعنوان رقم برتر شناخته شد