سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه فاطمی نیک – مدرس دانشگاه پیام نورشوش
ثریا قاسمی – کارشناس ارشد
مهدی رمضانی – کارشناس ارشد زراعت
فرشته رفیعی – کارشناس ترویج کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پنج سطح کودی مایکوریزا+۵۰درصد کود شیمیایی وسودوموناس +۵۰درصد کود شیمیایی مایکوریزا وسودوموناس و کود شیمیایی و همچنین انتخاب یک تیمار شاهد برعملکرد دانه و اجزای عملکرد و ماده خشک دو رقم گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل و درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درایستگاه تحقیقاتی مهران انجام گردید رقم پیشتاز با تولید ۷۶۱۸/۴۶ کیلوگرم درهکتار دانه نسبت به رقم چمران که بطور متوسط ۵۳۷۶/۳۴ کیلوگرمدرهکتار دانه تولید کرده بود اختلاف عملکردی درحدود ۲۹/۵% داشت دربین سطوح کودی نیز تیمار مایکوریزا_۵۰درصد کود شیمایی با تولید ۷۴۱۵/۴ کیلوگرم درهکتار دانه نتایج مطلوبی داشت چرا که درمقایسه با تیمار کاربرد کودشیمیایی که ۴۵۰۲/۲ کیلوگرم درهکتار دانه تولید کرده بود افزایش عملکرد درحدود ۲۹/۷% داشته است.