سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیوا بالغ – مدرس دانشگاه پیام نور عجب شیر
بهنام طهماسب پور –
رقیه بهشتی – مدرس دانشگاه پیام نور کلیبر

چکیده:

جهت تعیین اثرات کودهای بیولوژیکی برعملکرد دانه گندم آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۸۷ درمنطقه بناب آذربایجان شرقی با گندم رقم الوند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارها در بروز صفات اندازه گیری شده از نظر تعداد دانه درهر سنبله و ارتفاع ساقه درمرحله گلدهی دارای اختلاف معنی دار اما از نظر تعداد پنجه تعداد پنجه های بارور سطح برگ پرچم در زمان سنبله دهی طول سنبله و عملکرددانه با هم اختلاف معنی دار نداشتند بطوریکه مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار نیتروکسین با یکصد کیلوگرم اوره درهکتار درمورد صفت ارتفاع ساقه درمرحله گلدهی و تعداد دانه در سنبله بالاترین اختلاف معنی دار را با سایر تیمارها دارد و کود فسفاته بارور -۲ درهر دو صفت ذکر شده و تیمار فسفاته بارور -۲ با ۵۰ کیلوگرم اوره درهکتار درمورد تعداد دانه در سنبله کمترین میانگین اختلاف معنی دار را با دیگر تیمارها دارند نتایج نشان میدهد که تیمار نیتروکسین با یکصد کیلوگرم اوره درهکتار از نظر صفات مور د بررسی نسبت به سایر تیمارها برتری دارد اگرچه اختلافات پیوسته معنی دار نیستند.