سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام میرشکاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سمیه علی نجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عزیز جوانشیر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرهاد فرح وش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

کود فسفره یکی از مهمترین عناصرغذایی مورد نیاز برای گندم است یکی ازمهمترین روشهای تامین این عنصرغذایی کوددهی با کود فسفره شیمیایی است اما این کود درخاک از کارایی جذب بسیارپایینی برخوردار است و بسته به رقم و شرایط خاک تنها مقدار بسیارکمی از آن دردسترس گیاه قرارمیگیرد زیرا این کود درخاک به سرعت به فرم نامحلول تبدیل می شود اما با استفاده از میکروارگانیسم های حل کننده فسفر نامحلول خاک می توان این فسفر را دردسترس گیاهان قرار داد دراین تحقیق نیز هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف کود شیمیایی و کود زیستی بارور ۲ بررشد و عملکرد دورقم ازگندم می باشد نتایج این بررسی نشان داد که درتعداد پنجه بین ارقام اختلاف وجود دارد و رقم الوند درصورت کاربرد کود زیستی دارای تعدادپنجه بیشتری است دربین تیمارهایکودی نیز تیمار ۱۵و۳۰ کیلوگرم کود نیتروژنه باعث افزایش تعداد پنجه نسبت به عدم کاربرد آن گردید اما درتعداد پنجه بارور تمامی سطوح کودی این صفت را نسبت به شاهد افزایش داد اما دو سطح ۱۵و۳۰کیلوگرم درهکتار افزایش بیشتری را دراین صفت باعث شد.