سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

کود پتاسیم اثر مستقیم و غیر مستقیم بررشد گیاه دارد.مصرف پتاسبم به طور مستقیم باعث کاهش تعرق،افزایش جذب آب یا به وجود آوردن شرایط داخلی جهت ایجاد تحمل به خشکی می شود. آثار غیر مستقیم وقتی اتفاق می افتد که مصرف پتاسیم هیچ گونهارزشی در روابط آب وگیاه ندارد ولی به دلایل تغذیه ای، باعث افزایش رشد می شود. به منظور مطالعه ی تعداد دانه موجود در هر خوشه ی گیاه جو ، بدست آوردن اندازه ی خوشه از نظر ارتفاع و نیز تعداد پجه زنی گیاه در شرایطی که از کود پتاسیماستفاده می کنیم، آزمایشی مزرعه ای در نزدیکی شهر جوپار ، استان کرمان انجام شد. این طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار تیمار شاهد) K1 ( ، سولفات پتاسیم ۱۵۰ کیلو گرم درهکتار) K2 (و سولفات پتاسیم ۳۰۰ کیلو گرم در هکتار ) K3 ( صورت گرفت.کلیه مراحل کاشت و داشت این طرح بر طبق دستورالعمل ها و توصیه های موجود انجام وبرای کلیه تیمارها به صورت یکسان اعمال شد.پارامتر های این طرح در نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد. نتایج حاصل از اینآزمایش نشان داد که استفاده از کود سولفات پتاسیم بر تعداد پنجه زنی در گیاه جو تاثیر معنی داری نداشته است.بیشترین مقدار میانگین در این پارامترمربوط به تیمار اول و کمترین آن مربوط به تیمار دوم است. همچنین در میانگین اندازه ارتفاع خوشه و تعداددانه در خوشه اختلاف معنی داری میان تیمارها مشاهده نگردید و کمترین مقدار در میانگین این دو پارامتر تیمار سوم بود