سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید شرفی – مربی دانشگاه اراک،
ثریا قاسمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ایلام

چکیده:

کاهش منابع فسفات و همچنین آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید و مصرف کودهای شیمیایی فسفاته، باعث رویکرد جدی به نسل جدیدی از کودها، تحت نام کودهای بیولوژیک شده است. به همین منظور تاثیر تیمارهای استفاده از ۲۵% کودهای شیمیایی فسفره همرا با سودوموناس (B1)، استفاده از ۵۰% کودهای شیمیایی فسفره همراه با سودوموناس (B2)، استفاده از ۱۰۰% کود شیمیایی فسفره (B3)، استفاده از باکتری سودوموناس (B4) و یک تیمار شاهد (C) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم پاییزه (چمران و پیشتاز) در خرم آباد آزمایشی به صورت اسپیلت پلات و در متن بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام گرفت. نتایج بدست آمده از آزمایش نشان داد که بین دو رقم از نظر تعداد سنبلچه در خوشه، عملکرد بیولوژک، کل ماده خشک، وزن خوشه و طول بوته اختلاف معنی داری وجود دارد. از نظر سطوح مختلف کودی بین کلیه صفات اختلاف معنی داری مشاهده شد. همچنین اختلاف معنی داری بین اثرات متقابل کود و رقم برای صفات تعداد سنبلچه در خوشه، تعداد دانه در خوشه، کل ماده خشک و وزن خوشه حاصل گردید.