سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری – استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و
لیلا تابنده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
سیدحسین ناظرکاخکی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر صفات کمی و کیفی زیتون رقم کرونائیکی در قالب طرح ۲ و ۳ در هزار ، بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار به مدت یک سال به اجرا درآمد. اسید هیومیک با غلظت های صفر، ۱بر روی درختان بارده زیتون در ۳ نوبت ۱۵ روز قبل از باز شدن گل ها، بعد از ریزش گلبرگ و در زمان سخت شدن هسته ها ۰ درصد(، منجر / ۰ و ۳ / محلول پاشی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در بالاترین سطوح تیماری اسید هیومیک ) ۲به افزایش معنی دار درصد گل کامل و تشکیل میوه اولیه و نهایی زیتون گردید. این در حالی است که با افزایش میزان اسیدهیومیک، طول میوه زیتون، وزن ۲۰ میوه و نسبت گوشت به هسته کاهش معنی داری نشان داده است. در بررسی تاثیر اسید هیومیک بر درصد روغن میوه مشخص گردید که کاربرد اسید هیومیک در سطوح بالاتر از ۰/۳درصد، منجر به کاهش معنی دار روغن گردید. لذا با توجه به تاثیر مثبت اسید هیومیک در سطوح ۰/۱و۰/۲درصد بر کلیه پارامترهای کمی و کیفی زیتون، میتوان چنین استنباط کرد که مناسب ترین تیمار مصرف محلول ۰/۱یا۰/۲درصد اسید هیومیک در سه نوبت محلولپاشی در طول فصل بود. با توجه به اینکه درخت زیتون کرونائیکی یکی از رقم های روغنی زیتون است، لذا کاربرد اسید هیومیک می تواند منجر به افزایش روغن زیتون استحصالی توسط باغداران و به تبع آن افزایش درآمد و اقتصاد استان به ویژه اقتصاد منطقهی طارم خواهد گردید