سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل سعیدیان – گروهکامپیوتر واحد بندرگز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
رمضان تیموری یانسری –

چکیده:

شبکه های حسگر بیسیم دارای تعدادزیادی نود با انرژی محدود می باشند که این نودها قابلیت مانیتورکردن اطراف خود را دارند که دریک منطقه جغرافیایی پراکنده شده اند دراین پژوهش پروتکلی موثر برای موازنه بار و افزایش طول عمر شبکه به نام DGA معرفی می شود که از روش تک گامی برای ارتباط دورن خوشه ای و روش چندگامی برای ارتباط بین خوشه ای استفاده شده است درابتدای هرراند هرنود ابتدا با یک تابع داخری میزان بهینگی اش را از روی چگالی و انرژی ارزیابی می کند براساس خروجی تابع اگر قابلیت سرخوشه برای نود وجود داشته باشد اعلام آمادگی می کند سپس درایستگاهپایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعداد محل سرخوشه ها به طور بهینه تعیین می شود و از انجا که قابلیت تجمیع داده درسرخوشه ها وجود دارد هرچه تعدادسرخوشه ها کمتر باشد تعدادبسته های ارسالی به ایستگاه پایه کمتر است