سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عسل روحی – کارشناسی ارشد زراعت
مریم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشدزیست شناسی
فرهاد باغبانی مهماندار –
محمودرضا سعیدی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

دراین تحقیق سه رقم نخود ILC 482 قزوین و ILC 3279 بوسیله پنج روش پرایمینگ خیساندن در آب پلی اتیلن گلیکول کلرید پتاسیم جیبرین و هیدروپرایمینگ پیش تیمار شدند دراین آزمون دو فاکتور سطوح پرایمینگ ۶ تیمار و رقم ۳ رقم وجود داشت که با استفاده از تجزیه مرکب بصورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در هر دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی در سه تکرار تجزیه گردید. نتایج حاصل از این بود که تیمارهای خیساندن در آب جیبرلین و هیدروپرایمینگ سبب کاهش مدت زمان رسیدگی و غلاف دهی افزایش تعداد شاخه ثانویه تعداد دانه در بوته و وزن خشک بوته شدند تنش خشکی در مراحل زایشی نسبت به آبیاری کامل باعثکاهش تمام صفات گردید تیمارهای خیساندن درآب و جیبرلین در شرایط تنش خشکی اثرات مطلوبتری را نسبت به سایر تیمارها داشتند.