سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره پورحسین عربانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
علی احمد علوقطبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علیرضا صیداوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
عباس ابراهیمی –

چکیده:

این مطالعه به منظور مقایسه اثرپوست پرتقال خشک شده برجمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی با ۴۰۰قطعه جوجه یک روزه ازسویه تجاری راس ۳۰۸ درقالب یک طرح کاملا تصادفی شامل ۵ تیمار ۴ت کرار و ۲۰ پرنده درهرتکرار انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد سطوح ۱/۵ و ۳درصد پوست پرتقال خشک شده از واریته محلی استان گیلان درجیره مصرفی جوجه های گوشتی از ابتدای دوره پرورش تا۲۱ روزگی بقیه دوره پرورش فقط با جیره پایه و سطو ح۱/۵ و ۳ درصد پوست پرتقال خشک شده از ابتدای دوره پرورش تا۴۲روزگیتقسیم شدند به منظور بررسی جمعیت میکروبی سکوم یک پرنده ازهر قفس درروزهای ۱۴و۴۲ کشتارگردیدند براساس نتایج این تحقیق میانگین تعدادلاکتوباسیلهایسکوم در۱۴روزگی درتیمارهایمصرف کننده ۳درصد پوست پرتقال خشک شده تا انتهای دوره پرورش با تیمار شاهد معنی دار بود P<0/05 اما تعدادلاکتوباسیل ها در۴۲روزگی با شاهد تفاوت معنی داری را نشان ندادند درنهایت براساس نتیجه این پژوهش پوست پرتقال را میتوان به عنوان یک افزودنی که موجب کاهش باکتریهای مضر درجوجه های گوشتی میگردد استفاده نمود.