سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا حاجیخانی – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان (عضو باشگاه پژوهشگران ج
فرید شکاری – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این پژوهش اثر تنش خشکی و پیش تیمار بذر بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام لوبیا چیتی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان، به صورت فاکتوریل- کرت خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در تابستان ۱۳۸۵ اجرا شد. فاکتوریل اصلی شامل (ارقام تلاش و C.O.S -16) و اعمال تنش خشکی در مرحله گلدهی بود. فاکتور فرعی پیش تیمار بذر شامل پیش تیمار با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ ( فشار اسمزی ۲۴-بار)، کلرمکوات کلرید با غلظت ۲۰۰۰ قسمت در میلیون ، کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم ۰/۵ مولار و بذرهای شاهد ( بدون پیش تیمار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در شرایط آبیاری در رقم C.O.S -16 پیش تیمار با کلرید پتاسیم موجب افزایش معنی دا تعداد دانه در غلاف نسبت به شاهد گردید و از نظر وزن صد دانه در شرایط تنش، رقم تلاش پیش تیمار شده با کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم کاهش معنی داری در مقایسه با شاهد ( بدون پیش تیمار) نشان داد. در رقم تلاش در شرایط آبیاری همه سطوح پیش تیمار کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد ۰ بدون پیش تیمار) نشان داد. رد مجموع تاثیر عمده پیش تیمار بر رشد و ظهور گیاهچه بود و تاثیر عمده ای را بر عملکرد نداشت.