سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سمیه حسن زاده کهل سفلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
قدیر طاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
جمشید مهرزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلولهای مختلف پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی و فیزیولوژیکی ذرت فوق شیرین، رقم basin در شرایط متفاوت شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. بدین منظور بذور ذرت با محلول های پرایمینگ ( کلرید پتاسیم ۲ درصد، نیترات پتاسیم ۳۰ گرم در لیتر، پلی اتیلن گلایکول (۸۰۰۰) ۱۰ درصد، دی هیدروژن پتاسیم فسفات ۱ درصد به همراه شاهد) در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت تیمار شدند. بذو در درون پتری دیش ئ به روش بین کاغذی قرار گرفته و با محلول هایی با غلظت NaCl متفاوت (۱۵۰ و ۱۰۰ و ۵۰ و ۰ mM) ابیاری شدند. تجزیه داده ها بیانگر آن است که پرایمینگ شاخص های جوانه زنی ( سرعت و درصد جوانه زنی) و آنتی اکسیدان های (کاتالازوپراکسیداز) تاثیر معنی داری (۰٫۰۱≤P) داشته است. بطوریکه بذور تیمار شده با محلول KH2PO4 و KCL و PEG و سطح شوری ۰ و ۵۰ بهترین سرعت جوانه زنی را نشان دادند. مقدار فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسید بذور تیمار شده با محلول های KH2PO4 و KCL و شوری ۱۰۰ و ۱۵۰ در بیشترین مقدار بدست آمد.