سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید بهار – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
احمدرضا اجتهادی – کارشناس ارشد

چکیده:

یکی از روشهای نوین بهسازی لرزه ای سازه های بتنی استفاده ازسیستمهای جداسازی لرزه ای است اما باید دانست که مهمترین موضوع دراستفاده از این سیستم ها درنظر گرفتن تمامی جزئیات مدلسازی و طراحی جداسازها و ایجاد همگرایی درپاسخ ها بین فرضیات و محاسبات اولیه و تحلیل و طراحی سازه پل می باشد این مسائل مهمترین مزیت این تحقیق می باشد کهدرتحقیقات گذشته به نحو صحیح به آنها پرداخته نشده است براین اساس دراین مقاله به تحلیل مدال و دینامیکی غیرخطی یک پل تیپ بتنی جداسازی شده توسط جداساز های الاستومری سربی و ارایه مبانی طراحی این جداسازها پرداخته شدهاست و درنهایت میزان تاثیر پارامترهای مختلف جداسازی درمقادیر نهایی طرح جداساز مشخص شده است بعد از بررسی نتایج مشخص شد که مهمترین پارامترهای جداسازی لرزه ای سخت یاولیه و نیروی تسلیم جداساز می باشند.