سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صادق نجفی ظاهرکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
یحیی اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
رامین سلامت دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

به منظور تعیین اثر همزمان سازی انرژی ونیتروژن بر عملکرد رشد بره های نر توده قزل آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار( الف) کاه گندم غنی سازی شده با اوره + جو دانه کامل, ب) کاه گندم غنی سازی شده با اوره + جو خرد شده , ج)کاه گندم غنی سازی شده با اوره + جو خرد شده + ملاس, د)کاه گندم غنی سازی شده با اوره + ملاس) درسه تکرار انجام شد وهمچنین یونجه به عنوان علوفه خشبی در همه تیمار ها یکسان بود, طول دوره پرورش ۷۰ روز بود . عملکرد بره ها در تیمار ب وج به ترتیب با افزایش وزن ۵۷ و ۵۷٫۵ کیلوگرم در مقایسیه با تیمار الف(شاهد)با افزایش وزن ۵۲ کیلوگرم دارای اختلاف معنی داری بود ( p>.001 ) عمکرد بره هادر تیمار(ج) در مقایسیه با تیمار شاهد معنی دار بود( p>.001 ). در نهایت مشخص شد تیمار ج وب بهترین عملکرد را دارد. و در ارتباط با ضریب تبدیل غذایی نیز در بین تیمارها ,تیمار حاوی جوخردشده وجوخردشده به همراه ملاس دارای بهترین ضریب تبدیل غذایی می باشد.( ۰۵ / p<0 )و به لحاظ عددی تیمارب وج ۴/ ۵ بوده که نسبت به سایر تبمارها کمترین مقدار را دارد