سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد نجفی – کارشناش ارشد پژوهشکده فیزیک
ابراهیم حاجی علی – عضوهیت علمی دانشگاه امام حسین
سعید عسگری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه امام حسین

چکیده:

پس از رشدتک بلور NaBr همراه با ناخالصی های مختلف به روش چکرالسکی، میکرو سختی ویکرز بلوراندازه گیری و تاثیر ناخالصی ها این میکرو سختی محاسبه گردید. همچنین مشاهده گردید که حرکت نابجاییها با انجام عملیات حرارتی بر روی بلور باعث کاهش سختی بلورها می گردد و با محاسبه کاهش و یا افزایش سختی توانستیم پیش بینی صحیحی از میزان پولیش بلورها به دست آورده و با از زمان پولیش و مواد ساینده متناسب با سختی، بلورهای صنعتی مناسبی داشته باشیم.در این مقاله در مرحله اول تاثیر درصدهای وزنی مختلف مخلوط بلوری NaBr با LiBr بر روی سختی بلور بررسی و در مرحله بعد علاوه بر تغییر درصد وزنی بلورمخلوط ،نوع ناخالصی افزوده نیز تغییر کرده وتغییر نوع ناخالصی بر سختی بلور بررسی می شود با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود ساختار نقایص در بلورمخلوط در مقایسه با عناصر سازنده متفاوت می باشد. بطوریکه نوع درصد ترکیب افزوده شده باعث تغییر در پارامتر شبکه و چگالی نقایص شبکه در بلور هالید قلیایی می شود.