سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه تقی نژادرودبنه – دانشگاه گیلان رشت
وحید متقی طلب –
اکبر خداپرست حقی –

چکیده:

دراین مطالعه پارچه های حسگر تغییر طول از پوشش دهی پارچه های کشسان با پلی پیرول با استفاده از تکنیک رسوب دهی شیمیایی بخار و چاپ تخت تولید شدند با توجه به هاهمیت حساسیت کششی بالا دراین حسگرها اثر نوع عامل دوپانت برکارایی حسگرها موردبررسی قرارگرفت به همین منظور از ۱و۵- نفتالن دی سولفونیک اسید و انیون سطح فعال دو دسیل بنزن سولفونیک اسید بهعنوان عوامل دوپانت استفده شد از میکروسکوپ الکترونی روبشی طیف اسپکرتوسکوپی مادون قرمز و دستگاه تست موتور هوشمند جهت تعیین مشخصه های حسگر تغییر طول بهره گرفته شد نتایج نشان دادند که استفاده از دوپانت های با ساختار بلند بطور قابل توجهی حساسیت کششی حسگر را بهبود می بخشد