سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرحناز شادانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
کاظم هاشمی مجد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نسبت های مختلف پیت و پرلیت آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد تیمارهای آزمایشی شامل ۱- بستر کشت حاوی ۱۰۰ درصد پرلیت ، ۲- بستر کشت حاوی ۲۰ درصد حجمی پیت + ۸۰ درصد حجمی پرلیت ۳- بستر کشت حاوی ۴۰ درصد حجمی پیت + ۶۰ درصد حجمی پرلیت ، ۴- بستر کشت حاوی ۶۰ درصد حجمی پیت + ۴۰ درصدحجمی پرلیت ۵- بستر کشت حاوی ۳۰ درصد خاک و +۷۰ درصد ماسه بودند پس از پرکردن گلدانهای ۳ لیتری با بسترهای تهیه شده مطابق با تیمارهای آزمایش بذرهای گل جعفری Tagetes erecta از رقم Tiashan داخل گلدانها کاشته شد درزمان گلدهی گیاهان از محل طوقه قطع و وزن گل اندازه گل ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی تعیین شد نتایج نشان داد بیشترین اندازه و وزن گل مربوطه به تیمار ۴۰ درصد پیت و ۶۰ درصد پرلیت بود ولی بیشترین ارتفاع بوتهو وزن خشک اندام هوایی مربوط به تیمار ۶۰درصد پیت و ۴۰ د رصد پرلیت بود