سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حکیمه علوی – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک
عفت السادات احمدی موسوی – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک
ندا حسیبی – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک
رضا محمدی نژاد – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک

چکیده:

نظر به اهمیت استفاده از شیوه های پاک و کم هزینه پالایش آلاینده های زیست محیطی،در این مطالعه اثر نانولول ههای کربنی CNT روی جذب فلز سنگین کادمیوم توسط گیاهان کلزا بررسی گردید. تیمارهای کادمیوم و سرب بتنهایی موجب کاهش پارامترهای رشد و افزایش پراکسیداسیون غشا در گیاهچه های کلزا می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، بنظر میرسدنانولول ههای کربنی موجب افزایش میزان رشد گیاهچه های کلزا تحت تنش فلز کادمیوم، در مقایسه با گیاهان شاهد می شود. در حالیکه تیمار گیاهچه توسط غلظ تهای ۱۰ و ۵۰ میلی گرمبر لیتر CNT موجب افزایش غلظت کادمیوم و سربمی گردد، رشد ریشه و ساقه گیاهان تحت تنش فلز سنگین را نیز افزایش می دهد. بر اساس نتایج می توان بیان کرد کاربرد خارجی CNT موجب بهبود اثر سمیت کادمیوم و سرب، افزایش رشد و کاهش پراکسیداسیون در گیاهچه های کلزای تحت تنش می شود.