سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
ریحانه عموآقایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

اثرنانواکسید تیتانیوم برشاخصهای جوانه زنی بذرورشددانه رست های گیاه گوجه فرنگی درسال ۸۹ درآزمایشگاه گیاهشناسی دانشگاه شهرکرد مورد بررسی قرارگرفت آزمایش درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳تکرار و با استفاده از۷غلظت از نانواکسید تیتانیوم ۰و۵۰و۱۰۰و۲۰۰و۴۰۰و۸۰۰و۱۶۰۰ میلی گرم برلیتر انجام شد نتایج نشان داد که نانواکسید تیتانیوم تاثیر معنی داری بردرصد و سرعت جوانه زنی بذرطول ریشه و ساقه و همچنین شاخص مقاومت ریشه گوجه فرنگی دارد نانواکسید تیتانیوم درغلظت کم اثرمعنی داری براین شاخصها نداشت اما با افزایش غلظت بطور معنی داری این شاخصها را کاهش داد. باتوجه به نتایج بدست آمده بنظرمی رسد که پاسخ گوجه فرنگی نسبت به نانواکسید تیتانیوم یک پاسخ وابسته به غلظت است و غلظت های بالای نانواکسید تیتانیوم اثرسمی روی گوجه فرنگی دارد.