سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا انورمیرزاعلی – کارشناس ارشددانشگاه تهران مرکزی، گروه فیزیواوژی ورزشی
مقصود پیری – استاد یاردانشگاه تهران مرکزی، گروه فیزیواوژی ورزشی
محمدعلی آذربایجانی – دانشیار دانشگاه تهران
مرتضی اسمعیلی – کارشناس دانشگاه تهران

چکیده:

هدف ازاین پژوهش تعیین تاثیرموسیقی با ریتم کنتد بر عملکرددویدن روی تردمیل ومیزان درک فشار در بازیکنان فوتسالمردتمرین کرده تاسردحواماندگی بود بدین منظور۲۰بازیکن فوتسالبا میانگین سنی ۱/۲± ۲۰/۴۳ سال قد ۳/۴۴±۱۷۳/۵۳ ووزن ۵/۴۹±۶۶/۰۶ از میان ۳۰۰ نفربصورت تصادفی با جایگزین انتخاب شدند و بطور تصادفی ساده به دو گروه کنترل و موسیقی کند تقسیم شدند جهتتعیین عملکرد هردو گره با سرعت ۱۳ کیلومتر درساعت برروی تردمیل تا سرحدواماندگی دویدند و مدت زمان آزمون برای هرآزمودنی ثبت شد درزمان دویدن روی نوارگردان میزان درک فشارنیز با استفاده از آزمون بورگ هرپنج دقیقه ثبت شد درهرجلسه بسته به اینکه آزمودنی به کدام گروهتعلق دارد از موسیقی درهنگام دویدن استفاده شد نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرایط موسیقی کند باعث افزایش معناداری روی زمان خستگی نمی شود و شنیدن موسیقی با ریتم کند درمقایسه با شرایط عدم موسیقی موجب افزیاش درزمان عملکرد دویدن نشد.