سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سناء جاسمی زرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در بسیاری از مواقع مجموعه ای از موانع در مسیر حرکت آب قرار می گیرد که با عبور آب از بین آنها، در پایین دست موانع ورتکس ایجاد شده و از همپوشانی ورتکس ایجاد شده از هر کدام از این موانع، امواج سطحی که راستای انتشارشان عمود بر جهت جریان آب است، تشکیل می گردد. در تحقیق حاضر، تاثیر موج عمود برجریان نوع ۱ بر پروفیل غلظت رسوبات معلق، در یک فلوم آزمایشگاهی مستطیلی مستقیم به طول ۸ متر، عرض ۱متر، ارتفاع ۰/۷ متر و شیب صفر مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آزمایشات، ۲/۵ متر ابتدایی کف فلوم توسط رسوبات ریزدانه ازجنس سیلیس با d50=349/52 میکرومتر پوشانده شده و از موانعی به قطر ۲۵ میلیمتر و ارتفاع ۲۵ سانتیمتر در مسیر جریان استفاده شده است. هر یک از آزمایشات این تحقیق در دو حالت با و بدون حضور موج عمود بر جریان انجام شده است. نتایج حاصل از آزمایشهای این تحقیق نشان میدهد، در حالت عدم حضور موج عمود برجریان میزان غلظت رسوبات معلق از سطح آب تا نزدیکی کف فلوم روند افزایشی داشته است در حالی که در شرایط وجود موج نوع ۱، رسوبات معلق از سطح آب تا نزدیکی بستر تقریبا به یک میزان توزیع شده و غلظت این رسوبات در این فاصله تغییر چندانی نمی کند.