سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده نسا شاهرخی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف کود برگی حاوی عناصرریزمغذی بر قطر ساقه ، طول ریشک و رابطه آنها با شاخص سطح برگ درجهت تولید محصول سالم با عملکرد بیشتر در گندم آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دوازده تیمار در سال زراعی ۹۰-۹۱ در خرم آباد انجام گرفت .کرت اصلی تیمار محلول پاشی در چهار سطح شاهد بدون محلول پاشی ( ، محلول پاشی با غلظت دو ، چهار و شش در هزار و کرت فرعی رقم گندم در ۳سطح ) آذر ۲ ، کوهدشت و زاگرس( بودند. صفات مورد نظر شامل عملکرد دانه، قطر ساقه ، طول ریشک وLAI( مورد تجزیه واریانس و مقایسه میانگین با آزمون دانکن قرار گرفتند نتایج بررسی ها نشان داد تیمار محلول پاشی عناصر ریزمغذی برعملکرد دانه ، قطرساقه وطول ریشک اثر مثبت و معنی دار درسطح ۹درصد داشته است.بیشترین عملکرد دانه ۵۹۲۸ کیلوگرم درهکتار مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت شش درهزارو رقم زاگرس بود که نسبت به شاهدافزایش عملکرد داشته است .دربین تیمارهای محلول پاشی ، تیمار محلول پاشی با غلظت شش در هزار دارای بالاترین شاخص سطح برگ بود که بیشترین عملکرد را داشته است.