سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
شهرام نخجوان – استادیار دانشگاه بروجرد
علی اشرف جعفری – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کریم سپهوند –

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر مراحل مختلف فنولوژیکی برعملکرد و کیفیت علوفه و تعیین بهترین زمان برداشت علوفه دراسپرس زراعی Onobrichis sativa 17 ژنوتیپ درشرایط آبی با استفاده از طرح کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۹۰ درشرایط اب و هوایی خرم آباد مورد ارزیابی قرارگرفتنهد و علوفه هریک از ژنوتیپ ها در۴ مرحله فنولوژیکی ساقه دهی گلدهی دانه بستن رسیدگی برداشت گردیدعلاوه برعلوفه خشک صفات درصد قابلیت هضم پروتئین خام قندهای محلول درآب اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر مرحله فنولوژی برای کلیه صفات معنی دار بود تفاوت بین ژنوتیپ ها نیز برای کلیه صفات معنی دار بود اثرات متقابل ژنوتیپ در مراحل فنولوژی برای کلیه صفات بجز عملکرد علوفه معنی دار بود مرحله ساقه دهی و رسیدگی با میانگین عملکرد ۱۵۴۵ و ۲۰۸۳ کیلوگرم درهکتار به ترتیب کمترین و بیشترین تولید علوفه خشک را دارا بودند بشترین و کمترین درصد پروتئین خام درمرحله ساقه دهی و رسیدگی با ۲۵/۵ و ۱۹/۵ درصد بدست آمد درمقابل کمترین و بیشترین درصد قندهای محلول درمراحل ساقه دهی و دانه دهی بدست آمد که نشان دهنده روند تغییرات معکوس پروتئین و قندهای محلول در آب بود.