سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده مریم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ابراهیم امیری – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فرزاد پاکنژاد – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد نبی ایلکایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر مدیریت های آبیاری و کود نیتروژن بر رشد گیاه سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. کرت های اصلی شامل سه مدیریت آبیاری شامل آبیاری پس از ۶روز (I1) و ۱۲ روز (I2) دیم (I3) و کرت های فرعی به پنج سطح کود نیتروژن N1 و N2 و N3 و N4 و N5 شامل مقادیر ۰ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از این بود که مدیریت های آبیاری تاثیر معنی داری را بر عملکرد دانه نداشتند. عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر کود نیتروژن قرار گرفت، به طوریکه مصرف کود نیتروژن تا ۹۰ کیلوگرم به طور معنی داری موجب افزایش عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف کود نیتروژن) شد.