سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم تقی زاده لاکانی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسعود اصفهانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان،
محمدصادق عربزادگان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

به منظور مقایسه دورهای آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن برعملکرد، عملکرد بیولوژیک، تعداد کل پنجه و ارتفاع بوته برنج رقم هاشمی،آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به اجرا گذاشته شد. اثر چهار دور آبیاری (غرقاب دائم و ۵، ۱۰ و ۱۵ ) روز پس از ناپدید شدن آب از سطح مزرعه و سه سطح کود نیتروژن (صفر، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار) با آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تاثیر دورهای مختلف آبیاری و نیتروژن برعملکرد، غیر معنی دار اما برعملکرد بیولوژِیک، ارتفاع بوته، تعداد کل پنجه ها تاثیر معنی داری داشت. همچنین بیشترین مقدار عملکرد دانه برنج از تیمار غرقاب دایم و نیتروژن ۹۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با تیمار ۱۰ روز یکبار آبیاری و نیتروژن ۶۰ کیلوگرم در هکتار نداشت. بنابراین به نظر می رسد که با اعمال آبیاری متناوب برنج به صورت ده روز یکبار و با مصرف کمتر کود نیتروژن ( ۶۰ کیلوگرم در هکتار) می توان بدون کاهش معنی دار عملکرد، در مصرف آب و کود نیتروژن صرفه جویی به عمل آورد