سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رئیس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
نادر هاتف – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی پایداری سدهای خاکی دربرابر زلزله از مسائل مهم و پیچیده درزمینه سازه های خاک است گوناگونی و تنوع مشخصات زلزله و تنوع درخواص مصالح سدهای خاکی از عوامل مهم تاثیر گذار برواکنش دینامیکی سدهای خاکی به شمار میروند یکی از عوامل مهم درآنالیز با روش اجزای محدود سدهای خاکی برای مدل کردن رفتار تنش کرنش خاکریزی انتخاب مدل رفتاری مناسب مصالح بدنه سدمی باشد دراین پژوهش استفاده از نرم افزار اجزای محدود PLAXIS اثرزلزله های حوزه نزدیک و حوزه دوربرسدعلویان تحت دونوع مدل رفتاری متفاوت برای خاک بررسی شده است.