سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه رمضانی معوا – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
عبدالحسن ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزاد جهرم
رحیم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بوشهر

چکیده:

درآزمایش حاضر اثرات دماهای مختلف انبار طی یک دوره بیست روزه انبارمانی برکیفیت میوه کنارهندی مورد بررسی قرارگرفت آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی دردماهای ۵و۱۰و۱۸درجه سانتی گراد و مدت زمان ۵و۱۰و۱۵و۲۰ روز پس ازبرداشت طرح ریزی گردید مقایسه میانگین ها درسطح ۵درصد آزمون دانکن انجام شد شاخصهای کیفی میوه شامل استحکام بافت ویتامین ث درصد آلودگی و درصد کاهش وزن میوه درطول دوره انبارداری اندازه گیری گردید نتایج نشان داد دمای انبار برعمر پس از برداشت میوه و صفات کیفی آن شامل ویتامین ث استحکام بافت کاهش وزن درصدآلودگی و کیفیت ظاهری تاثیر گذاشته و بهترین دمای برای انبارداری میوه کنار و حفظ صفات کیفی ان ۵ درجه سانتیگراد می باشد همچنین مشخص شد با افزایش مدت زمان انبارداری ازاستحکام بافت میوه و وزن میوه کاسته شد .