سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عنایت اله تفضیلی – استاددانشگاه شیراز بخش باغبانی
عبدالحسین ابوطالبی – استادیارآزاد اسلامی واحدجهرم بخش باغبانی
قاسم فلامرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
شهرام فلامرزی – جهادکشاورزی شهرستان قیلوکازرین

چکیده:

یکی ازراههای بهینه سازی فرایندتولیدورسیدن به کشاورزی پایدارافزایش میزان محصول درواحدسطح ست باتوجه به جایگاه لیموآب درمیوه های مورداستفاده این ازمایش برای بررسی اثر۲,۴-D وKNO3 و برهمکنش این دوماده برخواص کمی میوه لیموآب درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی آزمایش فاکتوریل در۶تیمارو۴تیمار انجام گرفت بدین منظور۲,۴-D درغلظت های صفر۱۰ ،۲۰ میلی گرم درلیترو KNO3 درغلظت های صفرو۲درصدبه صورت محلول پاشی به کاربرده شد. براساس این نتایج۲,۴-D درغلظت های مختلف به همراهKNO3درصدآب رابه طورمعنی دارافزایش داد طول وقطر میوه درتیمار۲,۴-D درغلظت های ۱۰ و ۲۰ملی گرم درلیتربه تنهایی ودرغلظت ۲۰ ملی گرم درلیتربه همراهKNO3 به طورمعنی دارافزایش یافت .