سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی باغبانباشی – تهران شرکت الیاف واحد کنترل فرایند جاده شهریار
محمدرضا محدث مجتهدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
محمد حقیقت کیش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

چکیده:

تقلیل طول الیاف درفرایندهای گوناگون نساجی یا حین مصرف می تواند مشکل ساز باشد افت تنشهای بوجود آمده درساختار نخ فیلامنتی پس از عملیات کشش سبب تقلیل طول الیاف میگردد و مقدار زیاد آن باعث تغییر شکل ظاهری بسته و عدم بهره گیری موثر از آن می شود به منظور افت تنشهای مذکور و امکان استفاده از بوبین های یکبار مصرف دوگروه متغیرهای زمانی تعداد دورپیچش نخ حول غلتک گودت طول ناحیه کشش و طول ناحیه پیچش و متغیرهای دمایی دمای تثبیت درناحیه کشش و دمای تثبیت درناحیه پیچش درروی دستگاه کشش تغییر داده شد و اثر آنها برخواص کششی و تقلیل طول با توجه به نتایج ازمایشات جمع شدگی برای نخهای پلی آمید ۶ فیلامنتی مورد بررسی قرارگرفت تاثیر زمان دهی Ageing نخ کشیده شده روی بسته نیز مورد مطالعه قرارگرفت نتایج نشان میدهد که متغیرهای زمانی برجمع شدگی دردمای ۱۳۰ درجه سانتی گراد بمدت ۱۰ دقیقه و زمان ۶۰ دقیقه درشرایط استاندارد بدون تاثیر یا با اثر جزئی می باشند اما متغیرهای دمایی جمع شدگی فوق الذکر را بطورمطلوبی کاهش میدهند افزایش دما از یک حدمعینی ابتدا سبب تبخیر لعاب ریسندگی و سپس افت خواص کششی نیز می گردد درضمن تغییر دمای تثبیت درناحیه پیچش نسبت به دمای تثبیت درناحیه کشش روندبهتری را درخواص کششی نشان میدهد زمان دهی نخ کشیده شده روی بسته نیز درکاهش نتایج جمع شدگی طی زمان ۶۰ دقیسقه درمحیط استاندارد موثر است درحالیکه خواص کششی تغییرات محسوسی ندارند.