سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید شیوخی سوغانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
محمود رائینی سرجاز – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ویدا چالوی – استادیار

چکیده:

کشت سنتی توت فرنگی (Fragaria x ananassa, Dutch درمازندران سبب کاهش کیفیت و افت تولید می شود استفاده از مالچهای پلاستیکی میتوانددرافزایش محصول و کاهش علفهای هرز نقش داشته باشد بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرپوشش های پلاستیکی رنگی برتولید میوه و رشد علفهای هرز می باشد برای این منظور از۳ت یمار مالچ های پلاستیکی رنگی سفید قرمز مشکی و کشت سنتی برای بررسی هدفهای این پژوهش استفاده شد رقم کاماروسا درتاریخ …. درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کشت شد درطی داشت توت فرنگی شمارعلفهای هرز هرواحد آزمایشی شمارش شد و مقدار محصول هربرداشت یادداشت گردید یافته های ازمایش بیانگر آن است که مالچ های پلاستیکی رنگی اثربسیارمعنی داری برکاهش و رشد علفهای هرز داشته اند و نیز درمقایسه با روش کشت سنتی سبب افزایش اندازه وزن میوه شده است.