سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان هدایتی – کارشناس مهندسی ساخت و تولید

چکیده:

دراین تحقیق رفتارمکانیک دوفولادزنگ نزن F2229 ,F1586 درمقایسه با فولاد متداول درشاسی خودرو با نرم افزار ABAQUS به روش المان محدود مورد بررسی قرارگرفته بدین منظور تغییرات طول کمانش و میزان جذب انرژی دوفولاد زنگ نزن F2229 ,F1586 دردوحالت فورجینگ و قبل فورجینگ بررسی و با نتایج فولادمتداول درشاسی خودرو مقایسه شد با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل درمصالح مورد نظر ازنظر مدارتعاشی و مدکمانش فرکانس طبیعی و باربحرانی کمانش بسیارنزدیک به هم بوده درنهایت نتایج نشان داد عملیات فورجینگ بروی فولاد های زنگ نزن به خصوص F2229 موجب افزایش جذب انرژی افزایش استحکام کششی استحکام تسلیم و افزایش تغییرات طول کمانش که این تغییرات درتنشهای بالاتری نسبت به فولاد متداول درشاسی خودرو رخ میدهد با عث افزایش سرنشین درتصادفات میشود همچنین این فولادها به دلیل وزن کمی که نسبت به فولادمتداول درشاسی خودرو دارند باعث کاهش سوخت مصرفی می شوند.