سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب الیاسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، گروه مدیریت، ساوه ، ایران گروه مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
زین العابدین امینی سابق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، گروه مدیریت، ساوه ، ایران گروه مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران نویسنده مسؤول
زهرا ولایی ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، گروه مدیریت، ساوه ، ایران گروه مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تاثیر فرهنگ نوآورانه و مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام انجام شده است . این تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیقات میدانی است که به شیوه کمی انجام شده است، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعاتپرسش نامهی استاندارد فرهنگ نوآورانه، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سه بخش است، جهت آزمون پایایی ابزار تحقیق تعداد ۳۰ پرسشنامه تکمیل و آلفای کرونباخ آنها ۹۴ درصد محاسبه گردید، همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانهای و داده های آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه علومپزشکی استان ایلام به تعداد ۴۷۴۵ نفرمی باشدکه با استفاده ازفرمول کوکران تعداد ۳۵۴ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است.برای تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها در بخش آمار توصیفی، و از آزمونهای کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی ، تحلیل رگرسیون موجود در بسته نرمافزاریSPSS در بخش آمار استنباطی استفاده شده است یافته ها نشان می دهد که فرهنگ نوآورانه و مولفه های آن (تشکیلات سازمانی و جهت گیری بازار) و مدیریت دانش و مولفه های آن (خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره دانش) بر یادگیری سازمانی تاثیر معناداری دارد