سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

میرمحسن مهدی وند – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
محمدرضا زالی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

تلاش سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان های دانش محور درصورتی موفقیت امیز خواهد بود که ویژگیهای فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش درهرسازمان وجود داشته باشد زیرا دانش سازمانی براساس مجموعه ای ازارزشها و هنجارهای فرهنگی خلق درک و بکارگرفته می شود هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برتسهیم دانش می باشد برای انجام تحقیق پس ازنمونه گیری تصادفی اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه الفای ۸۸٫۹% از۱۶۵ کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی شرق استان مازندران جمع آوری گردید روش تحقیق حاضرمبتنی برمتدولوژی مدلیابی معادلات ساختاری می باشد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان میدهد که فرهنگ مشارکتی به میزان ۳۱درصد و فرهنگ سازگاری انطباق پذیری و ماموریتی به ترتیب با ۲۵و۲۲و۲۱ درصد برتسهیم دانش تاثیر معناداری دارند.