سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری تحویلداری لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
علیرضا سوهانی دربان – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدرآبادی حقیقی –
محمدرضا اسکندری نصرآباد – دانشجوی کارشناسی اصلاح نباتات

چکیده:

بمنظور بررسی اثرروشهای مختلف پرایمینگ بربرخی ضاخیهای جوانه زنی بذرماریتیغال ۱ رقم اهواز تحت شرایط تنش شوری ازمیاش فاکتوریل دو عاملی برپایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار درسال ۸۹ درآزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد انجام گرفت عامل اول ۵سطح شوری شامل شاهد ۵و۱۰و۱۵و۲۰ دسی زیمنس برمتر ناشی ازنمک NaCl و عامل دوم ۵ سطح پرایمینگ شامل شاهد بذورپرایم نشده هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با محللوهای KCl ، KNO3 KH2PO4 پا تانسیل اسمزی ۱٫۲- بار بود صفات مورد بررسی شامل طول ریشه چه و ساقه چه درصد و سرعت جوانه زنی بودند نتایج نشان داد اثراصلی شوری و پرایمینگ برتمامی صفات مورد مطالعه درسطح ۱درصد معنیدار شد و اثرمتقاب ل شوری و پرایمینگ تنها بردرصد و سرعت جوانه زنی معنی دار شد