سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمانه نعمت اله ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف الکل اتانول برطول عمروزن تر و میزان جذب آب گلبریده السترومریا تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۳تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجرا درآمد گلهای بریده السترومریا درظروفی که حاوی غلظت های مختلف اتانول ۷۰% شامل ۲و۴و۶و۸و۱۰ درصد و تیمارشاهد آب مقطر بودند قرارگرفتند و درتمام تیمارها به غیرازشاهد ازساکارز ۴درصد استفاده شد خصوصیات کمی و کیفی شامل طول عمرگل وزن ترومیزان جذب اب انالیز شد نتایج نشان داد که همه تیمارها ویژگیهای اندازهگیری شده را بطورMSTAT-C اندازه گیری و توسط نرم افزار معنی دار نسبت به تیمارشاهد افزایش دادند و غلظت ۸درصد اتانول بیش ازسایرتیمارها طول عمرگلهای بریده السترومریا را افزایش داد.